شماره های تماس

شماره تماس شرکت ۳۲۷۱۶۸۱۳ – ۰۳۴ (۹۸+)
شماره فکس ۳۲۷۱۲۲۰۹ – ۰۳۴ (۹۸+)
 کد پستی ۷۶۱۴۷۶۴۱۹۳
 ایمیل سازمانی info@neginpartoco.com

 

قسمت شماره تماس (داخلی)
دبیرخانه و دفتر ستاد ۱۰۰۲
واحد ماشین آلات ۱۰۰۳
واحد طرح و برنامه ۱۰۰۴
واحد حقوقی ۱۰۰۵
واحد دفترفنی ۱۰۰۶
واحد امور قراردادها ۱۰۰۹
واحد مالی ۱۰۱۹
واحد بازرگانی ۱۰۱۵
واحد کارگزینی ۱۰۳۶
مسئول حقوق و دستمزد ۱۰۱۷
مدیرIT ۱۰۰۷