هیات مدیره

محمود صادقی

محمود صادقی

رئیس هیأت مدیره

مسعود ملکی

مسعود ملکی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

اسماعیل سلاجقه

اسماعیل سلاجقه

عضو هیأت مدیره

شایان حمزه

شایان حمزه

عضو هیأت مدیره

محمدمهدی تندر

محمدمهدی تندر

عضو هیأت مدیره