پروژه استخراج و باطله برداری گهر زمین

عنوان پروژه: استخراج و باطله برداری در معدن سنگ آهن شماره ۳ گهر زمین

تاریخ شروع پروژه  : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

وضعیت پروژه : در دست اجرا

شرح پروژه :استخراج و باطله برداری معدن ۳ گهر زمین

P17 (8)
P17 (15)
P17 (14)
P17 (7)
P17 (10)
P17 (6)
P17 (5)
P17 (16)
P17 (9)
P17 (12)
P17 (8) P17 (15) P17 (14) P17 (7) P17 (10) P17 (6) P17 (5) P17 (16) P17 (9) P17 (12)


پروژه های مرتبط


پروژه استخراج و باطله برداری گهر زمین

عنوان پروژه: استخراج و باطله برداری در معدن سنگ آهن شماره ۳ گهر زمین تاریخ شروع پروژه  : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ وضعیت ...
بیشتر بخوانید

پروژه توسعه اپرون فرودگاه بین المللی بندرعباس

عنوان پروژه: توسعه و بهسازی اپرون فرودگاه بین المللی بندرعباس تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ وضعیت پروژه : در دست ...
بیشتر بخوانید